gestio_de_riscos
ergonomia_aplicada

Les persones dediquem al treball, segons un informe de la Comissió Europea, una mitjana de 40,4 hores setmanals, habitualment distribuïdes en jornades de 8 hores seguides. Per tant, és absolutament indispensable dissenyar llocs de treball confortables que garanteixin l’eficiència i el benestar del treballador. 

A gespreven, sccl som especialistes en optimitzar la relació de cada persona amb la seva feina a partir d’una acurada anàlisi de les càrregues de treball, tant físiques com psicològiques.

En el marc d’aquesta disciplina, us oferim:

ergonomia_groc

botó_groc 

estudi de les condicions ambientals i la qualitat de l’aire interior en centres de treball

botó_groc 

presa de mesures per valorar el risc de desconfort per soroll als centres de treball

botó_groc 

test de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball per a l’avaluació de llocs de treball amb pantalles de visualització

botó_groc 

presa de mesures d’il·luminació dels centres de treball per valorar riscos de fatiga visual

botó_groc 

valoració del risc per manipulació manual de càrregues amb el mètode proposat per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

botó_groc 

estudis ergonòmics per a valorar el risc de sobreesforç en el treball degut a la manipulació de càrregues, l’adopció de postures forçades i/o la realització de moviments repetitius

psicosociologia_groc

botó_groc 

estudi ergonòmic segons el mètode del Test PSQ CAT21 COPSOQ per a petites i mitjanes empreses, proposat per la Generalitat de Catalunya

botó_groc 

qüestionari de factors psicosocials de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

botó_groc 

Test Leymann per a valorar l’existència d’assetjament psicològic en el treball “moobing

[Home] [Seguretat en el treball] [Higiene industrial] [Ergonomia i psicosociologia aplicada] [Vigilància de la salut]