gestio_de_riscos
higiene_industrial

Són molts els contaminants ambientals, tant físics, químics com biològics, susceptibles de provocar no només un treball ineficient, sinó també problemes de salut i, fins i tot, malalties entre els treballadors d’una empresa.

Disposem dels aparells necessaris per a avaluar i dur a terme un control exhaustiu dels agents ambientals de risc a cada empresa i, aplicar, en conseqüència, les mesures necessàries per minimitzar-ne els efectes. 

Els serveis bàsics que oferim en aquest àmbit són:

botó_groc 

avaluacions higièniques necessàries per a l'exposició a agents físics (soroll, vibracions, radiacions, etc.) o químics (CO2, NH3, etc.) i planificació de les mesures correctives i/o preventives adequades

botó_groc 

anàlisi de l'adequació de les mesures de protecció col·lectives (ventilació general, extracció localitzada, climatització...)

botó_groc 

avaluació de l'adequació dels equips de protecció individual

botó_groc 

avaluació de l’estrès tèrmic

botó_groc 

avaluacions de plans de treball amb risc de contaminació per amiant

higiene_industrial
[Home] [Seguretat en el treball] [Higiene industrial] [Ergonomia i psicosociologia aplicada] [Vigilància de la salut]